HISTORY

Company History

연혁

2019. 01
K-WELL TECHNOLOGY. (China) 대리점 계약
2016. 01  
LENO Electronics. (Thailand) 대리점 계약
2012. 01
HANA. (Thailand) 대리점 계약
2010. 12
Symwave Inc. (USA) 대리점 계약
2007. 10
Meeredp 대리점 계약
2005. 10
LG HITACHI 특약점 계약
2004. 10
HYNIX SYSTEM 사업부문 MAGNACHIP으로 분사
2001. 09
HYNIX MEMORY 대리점 계약
2001. 07
VIMICRO CORPORATION. (China) 특약점 계약
1995. 05
동일기연㈜ 특약점 계약 -EMI Filter
1990. 03
우성반도체㈜로 법인전환
1986. 05
우성반도체 설립 - LG 반도체 대리점 계약